> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Ti?nh hi?nh pho?ng ch??ng di?ch bê?nh cu?a Trung Qu??c nh? thê? na?o? C??ng ???ng qu??c tê? ??a ra ?a?nh gia? c?ng b??ng
 M?i nh?t:2020-02-20 19:09:32   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Nga?y 18/2, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?a? la?n l???t ?iê?n ?a?m v??i T??ng th??ng Pha?p Ma-cr?ng, Thu? t???ng Anh Gi?n-x?n theo ?ê? nghi?.

Trong cu??c ?iê?n ?a?m, T??ng th??ng Ma-cr?ng va? Thu? t???ng Gi?n-x?n ?ê?u kh?ng he?n ma? s?? du?ng cu?m t?? “kham phu?c” ?ê? ?a?nh gia? ca?c biê?n pha?p ma?nh me? ki?p th??i, ??? c?ng khai, minh ba?ch cao cu?ng nh? t??c ??? va? hiê?u qua? trong c?ng ta?c pho?ng ch??ng di?ch bê?nh cu?a Trung Qu??c.

Cu?ng nga?y, 27 nha? khoa ho?c ?ê?n t?? ca?c n???c va? vu?ng la?nh th?? nh? Anh, ???c, My?, ?-xtray-li-a v.v ra tuyên b?? chung trên t?? “Lancet”, ta?p san y ho?c ba?c nha?t qu??c tê?, ba?y to? pha?n ???i thuyê?t am m?u va? se? d??c s??c u?ng h?? ca?c nha? khoa ho?c c?ng nghê? Trung Qu??c chiê?n ?a?u ?? tuyê?n ?a?u pho?ng ch??ng di?ch bê?nh. Nh??ng kh??ng ?i?nh va? u?ng h?? n?? l??c pho?ng ch??ng di?ch bê?nh cu?a Trung Qu??c na?y ?a? ?a?i diê?n cho nha?n th??c chung r??ng ra?i cu?a c??ng ???ng qu??c tê?.

{ganrao}