> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ??a ra chi? thi? quan tro?ng nha?n ma?nh nha?t ?i?nh pha?i coi tro?ng cao viê?c quan tam, ba?o vê? nhan viên y ba?c si?
 M?i nh?t:2020-02-20 18:59:03   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

M??i ?ay, T??ng Th? ky?, Chu? ti?ch n???c, Chu? ti?ch Quan u?y Trung ??ng Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?a? ??a ra chi? thi? quan tro?ng vê? viê?c quan tam, ba?o vê? nhan viên y ba?c si? tham gia c?ng ta?c pho?ng ch??ng di?ch bê?nh, nha?n ma?nh nhan viên y ba?c si? la? s??c ma?nh c??t lo?i ?ê? chiê?n th??ng di?ch bê?nh, nha?t ?i?nh pha?i coi tro?ng cao viê?c quan tam, ba?o vê? nhan viên y ba?c si?, h?? tr?? va? ?a?m ba?o t?? mo?i m??t ?ê? nhan viên y ba?c si? lu?n gi?? s??c chiê?n ?a?u ma?nh, y? chi? chiê?n ?a?u su?c s?i, sinh l??c d??i da?o, gi?? gi?n s??c kho?e tham gia va?o ?a?u tranh ch??ng di?ch bê?nh.

Theo b?? tri? cu?a Trung ??ng ?a?ng, 29 ti?nh, khu t?? tri?, tha?nh ph??, Binh ?oa?n Sa?n xua?t va?y Xay d??ng Tan C??ng va? hê? th??ng quan ???i ca? n???c ?a? ?iê?u ???ng h?n 30 nghi?n nhan viên y ba?c si? chi viê?n Vu? Ha?n, ti?nh H?? B??c.

{ganrao}