> vietnamese > Tin t?c > Tin trong n??c > Trung tam h?i viên
Trung Qu??c va? WHO chia se? th?ng tin ti?nh hi?nh di?ch bê?nh then ch??t
 M?i nh?t:2020-02-18 19:36:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Nga?y 17/2, ta?i Gi?-ne-v?, T??ng Gia?m ???c T?? ch??c Y tê? thê? gi??i Tedros cho biê?t, Trung Qu??c cu?ng nga?y ?a? ??ng m??t ba?i lua?n v?n, trong ?o? co? s?? liê?u t???ng ta?n cu?a 44 nghi?n ca nhiê?m bê?nh viêm ph??i do chu?ng vi-ru?t c?-r?-na m??i, hê?t s??c quan tro?ng ???i v??i WHO trong viê?c ??a ra ?ê? nghi? pho?ng ch??ng liên quan.

?ng Tedros cho biê?t, nh??ng s?? liê?u na?y ?a? gia?i quyê?t m??t s?? th??c m??c, nh?ng va?n co?n ra?t nhiê?u v???ng m??c vê? vi-ru?t c?-r?-na chu?ng m??i ca?n tiê?p tu?c nghiên c??u.

Cu?ng nga?y, Ng???i Pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c Ca?nh Sa?ng ch??ng th??c, chuyên gia n???c ngoa?i trong Nho?m kha?o sa?t chung di?ch viêm ph??i do vi-ru?t c?-r?-na m??i Trung Qu??c-WHO ?a? la?n l???c ?ê?n B??c Kinh. Nho?m kha?o sa?t co? ca?c chuyên gia My?.

Khi tra? l??i pho?ng va?n trên ma?ng, Ng???i Pha?t ng?n Ca?nh Sa?ng cho biê?t, nho?m kha?o sa?t ?a? b??t ?a?u triê?n khai hoa?t ???ng liên quan, se? ?ê?n B??c Kinh, Qua?ng ??ng, T?? Xuyên triê?n khai kha?o sa?t th??c ?i?a.

{ganrao}