> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
U?y ban Olympic Qu??c tê?: Chu?ng t?i kiên ?i?nh sa?t ca?nh bên Ban T?? ch??c Olympic mu?a ??ng B??c Kinh
 M?i nh?t:2020-02-18 19:35:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Nga?y 17/2, quan ch??c ca?p cao Ban t?? ch??c Olympic mu?a ??ng B??c Kinh va? U?y ban Olympic Qu??c tê? th?ng qua h??i nghi? truyê?n hi?nh tr??c tuyê?n trao ???i toa?n diê?n vê? c?ng ta?c tru? bi? Olympic mu?a ??ng B??c Kinh, ?i sau trao ???i vê? nh??ng c?ng viê?c nh? d?? a?n ???t ve? qu??c tê? va? tiê?p ?o?n, kê? hoa?ch tuyên truyê?n c?ng ta?c bê?n v??ng va? di sa?n.

Pho? Thi? tr???ng tha?nh ph?? B??c Kinh, Pho? Chu? ti?ch Ban t?? ch??c Olympic mu?a ??ng B??c Kinh Tr??ng Kiê?n ??ng cho biê?t, kê? t?? khi bu?ng pha?t di?ch bê?nh ?ê?n nay, Chu? ti?ch U?y ban Olympic Qu??c tê? Ba?ch ?a? g??i th? t??i Ban T?? ch??c Olympic mu?a ??ng B??c Kinh, ba?y to? hoa?n toa?n tin t???ng c?ng ta?c tru? bi? Olympic mu?a ??ng B??c Kinh se? kh?ng bi? a?nh h???ng; Pho? Chu? ti?ch U?y ban Olympic Qu??c tê? Samaranch cu?ng ?a?nh gia? cao ca?c biê?n pha?p pho?ng ch??ng va? kiê?m soa?t di?ch bê?nh cu?a Trung Qu??c, ???ng th??i ba?y to? tra?n ?a?y niê?m tin ???i v??i viê?c Trung Qu??c chiê?n th??ng di?ch bê?nh.

{ganrao}