> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
H?n 80% doanh nghiê?p loa?i hi?nh sa?n xua?t do Trung ??ng qua?n ly? ?a? la?m viê?c sa?n xua?t tr?? la?i
 M?i nh?t:2020-02-18 19:34:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri
Ta?i bu??i ho?p ba?o C? chê? ph??i h??p pho?ng ch??ng, kiê?m soa?t di?ch bê?nh diê?n ra nga?y 18/2, ng???i phu? tra?ch cu?a ?y ban Giám sát và Qu?n ly Tài s?n Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c phu? tra?ch gia?m sa?t qua?n ly? doanh nghiê?p nha? n???c cho biê?t, hiê?n ty? lê? la?m viê?c sa?n xua?t tr?? la?i cu?a h?n 20 nghi?n doanh nghiê?p con loa?i hi?nh sa?n xua?t thu??c doanh nghiê?p Trung ??ng do U?y ban na?y gia?m sa?t qua?n ly? ?a? v???t 80%. U?y ban na?y se? chi? ?a?o doanh nghiê?p Trung ??ng phan loa?i chi? ?a?o, thu?c ?a?y co? tra?t t?? kh?i phu?c la?m viê?c va? sa?n xua?t, d??c s??c ?a?m ba?o cung ??ng, ?a?m ba?o tro?ng ?iê?m, ?a?m ba?o ??n ?i?nh d???i tiê?n ?ê? ?a?m ba?o la?m t??t c?ng ta?c pho?ng ch??ng di?ch bê?nh.
{ganrao}