> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Mong NATO tiê?p tu?c xay d??ng Trung Qu??c quan ?u?ng ???n, coi Trung Qu??c la? ba?n be?, ???i ta?c
 M?i nh?t:2020-02-18 19:33:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c Ca?nh Sa?ng nga?y 17/2 cho biê?t, Trung Qu??c mong NATO tiê?p tu?c xay d??ng Trung Qu??c quan ?u?ng ???n, coi Trung Qu??c la? ba?n be?, ???i ta?c.

Tin cho biê?t, nga?y 14/2, U?y viên Qu??c vu?, B?? tr???ng Ngoa?i giao Trung Qu??c V??ng Nghi? ?a? co? cu??c g??p v??i T??ng Th? ky? NATO Stoltenberg, ?ng Stoltenberg cho biê?t cho du? Trung Qu??c ?ang tr??i da?y nhanh cho?ng, nh?ng NATO se? kh?ng coi Trung Qu??c la? ???i thu?, ma? s??n sa?ng t?ng c???ng quan hê? v??i Trung Qu??c. Vê? viê?c na?y, ta?i bu??i ho?p ba?o tr??c tuyê?n nga?y 17/2, ng???i pha?t ng?n Ca?nh Sa?ng nha?n ma?nh, Trung Qu??c kiên tri? pha?t triê?n ho?a bi?nh va? h??p ta?c cu?ng th??ng, tr???c sau nh? m??t thi ha?nh chiê?n l???c qu??c pho?ng mang ti?nh pho?ng thu?, kh?ng t??n ta?i mau thua?n va? ca?nh tranh ?i?a v??c v??i ca?c tha?nh viên NATO. Trung Qu??c ta?n th???ng tha?i ??? kh?ng coi Trung Qu??c la? ???i thu? cu?a T??ng Th? ky? Stoltenberg, chu? y? ?ê?n nguyê?n vo?ng t?ng c???ng quan hê? v??i Trung Qu??c cu?a NATO”.

{ganrao}