> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Thu? t???ng Ly? Kh??c C???ng chu? tri? triê?u ta?p H??i nghi? Tiê?u ban la?nh ?a?o Trung ??ng vê? c?ng ta?c ??ng pho? di?ch viêm ph??i do vi ru?t c?-r?-na chu?ng m??i
 M?i nh?t:2020-02-18 19:31:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Tiê?u ban la?nh ?a?o Trung ??ng Trung Qu??c vê? c?ng ta?c ??ng pho? di?ch viêm ph??i do vi ru?t c?-r?-na chu?ng m??i nga?y 17/2 t?? ch??c h??i nghi?, Thu? t???ng Ly? Kh??c C???ng chu? tri?. H??i nghi? cho r??ng, ti?nh hi?nh di?ch bê?nh toa?n qu??c Trung Qu??c xua?t hiê?n xu thê? ti?ch c??c va? theo h???ng t??t. Tam di?ch hiê?n nay va?n ta?i tha?nh ph?? Vu? Ha?n va? ti?nh H?? B??c, diê?n biê?n cu?a di?ch bê?nh va?n ra?t ph??c ta?p, c?ng ta?c pho?ng ch??ng, kiê?m soa?t di?ch bê?nh cu?a ca?c n?i kh?ng ????c co? chu?t bu?ng lo?ng.

H??i nghi? nêu ro?, ca?c n?i ca?n pha?i tiê?p tu?c th??c hiê?n nghiêm ng??t ca?c biê?n pha?p pho?ng ch??ng di?ch bê?nh trong giao th?ng va?n ta?i, th??c thi ph??ng a?n giu?p lao ???ng n?ng dan la?m c?ng tr?? la?i c??ng vi? viê?c la?m co? tra?t t??. C?n c?? theo biê?n ???i cu?a di?ch bê?nh, b?? tri? khoa ho?c ca?c tr???ng ?a?i ho?c khai gia?ng kha?c nga?y, doanh nghiê?p kh?i phu?c la?m viê?c va? sa?n xua?t co? tra?t t?? trong khi t?ng c???ng pho?ng ch??ng, kiê?m soa?t di?ch bê?nh.

{ganrao}