> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Viê?t Nam - N???c Chu? ti?ch luan phiên ASEAN ra tuyên b?? Chu? ti?ch u?ng h?? n?? l??c cu?a Trung Qu??c trong pho?ng ch??ng di?ch bê?nh
 M?i nh?t:2020-02-18 19:04:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Nga?y 15/2, Viê?t Nam - N???c Chu? ti?ch luan phiên ASEAN ra tuyên b?? Chu? ti?ch u?ng h?? nh??ng n?? l??c cu?a Trung Qu??c trong pho?ng ch??ng di?ch bê?nh, nha?n ma?nh ca?c n???c ASEAN nên chung s??c chung lo?ng ??ng pho? di?ch viêm ph??i do vi ru?t c?-r?-na chu?ng m??i.

Tuyên b?? cho biê?t, Viê?t Nam chan tha?nh u?ng h?? nh??ng n?? l??c to l??n cu?a Chi?nh phu? va? nhan dan Trung Qu??c cu?ng nh? ca?c n???c trên thê? gi??i trong viê?c ??ng pho? di?ch viêm ph??i do vi ru?t c?-r?-na chu?ng m??i. ASEAN ?a? cu?ng Trung Qu??c, Nha?t va? Ha?n Qu??c triê?n khai h??p ta?c vê? pho?ng ch??ng, kiê?m soa?t di?ch bê?nh la?n na?y, va? quyê?t ?i?nh t?ng c???ng chia se? th?ng tin, kinh nghiê?m va? ph??ng a?n gi??a ca?c n???c tha?nh viên ASEAN, gi??a ASEAN va? Trung Qu??c va? ca?c n???c ???i ta?c cu?ng nh? ca?c t?? ch??c qu??c tê? trong ?o? co? WHO.

Tuyên b?? cho biê?t, la?nh ?a?o ca?c n???c ASEAN quan tam sau s??c ti?nh hi?nh di?ch bê?nh, va? nha?n ma?nh C??ng ???ng ASEAN ca?n chung s??c chung lo?ng, ti?ch c??c ??ng pho?.

{ganrao}